Tác giả: Hà Thúy Ngà

Tôi viết ra những trải nghiệm cảm xúc nhất của mình để dành tặng bạn.