Tác giả: Thanh Trúc

Chờ đợi không đáng sợ. Đáng sợ là người luôn miệng nói chờ đợi mình, thực chất bên cạnh họ luôn có hình bóng một người khác.