Bài học về sự thay đổi qua quyển sách ai đã lấy miếng pho mát của tôi

Khi có sự thay đổi, mọi việc sẽ trở nên thuận lợi hơn nếu chúng ta biết chấp nhận và thực hiện những việc đơn giản trước. Tôi đọc quyển sách “Ai đã lấy miếng pho mát của tôi” vào…